വിശാലം

dream-1

സ്വപ്നത്തില്‍ കൂടി കര്‍മത്തിന്‍റെ കുരുക്കുകളഴിക്കാം

സ്വപ്നാവസ്ഥയില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടവടെ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയില്‍ ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ കെട്ടുകളഴിക്കലാണ് നടക്കുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍