വിവാഹബന്ധം

Marriage necessary

വിവാഹം കഴിക്കാതെയുള്ള ബന്ധം

മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ തന്നെ സൌകര്യത്തിനു വേണ്ടി ആയിരമായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പേ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് വിവാഹം എന്ന ബന്ധനം; കുടുംബത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനുവേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥിരമായ ഭാവിയ്ക്ക് വേണ്ടി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍