വിവാഹം

marriage

എപ്പോള്‍ വിവാഹം കഴിക്കണം?

ഇരുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉടന്‍തന്നെ എപ്പോഴാണ് വിവാഹസദ്യ തരാന്‍ പോകുന്നത്? എന്നു ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ ഒരു ശീലമായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം പോലെ, ഉദ്യോഗം പോലെ, വിവാഹം എന്നതും നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ അന്തസ്സിന്‍റെ അടയാളമായി കരുതപ്പെ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍