വിനയാന്വിതന്‍ നിസ്സാരന്‍

10.2 - The Pilgrimage called Life

ജീവിതമെന്ന തീർത്ഥാടനം

അവനവനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യത്തിലേറെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിനാശകാരകനായി മാറുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചുവടും കൃതജ്ഞതയോടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു തീർത്ഥാടകനെപ്പോലെ സൗമ്യനായി നടക്കുവ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍