വിധേയത്വം

intense sadhana

സാധന എങ്ങിനെ തീവ്രവും സന്തോഷപ്രദവുമാക്കാം?

അമ്പേഷി : സാധന ചെയ്യുന്നത്‌ തീവ്രമായും യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളും പുലര്‍ത്താതെയും വേണമെന്ന്‍ അങ്ങ്‌ പറഞ്ഞു . അതിന്‍റെ കൂടെ പക്ഷെ അങ്ങ്‌ ‘സന്തോഷത്തോടെ' എന്ന വാക്കു കൂടി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ പറ്റും? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
2bhakthi

സ്നേഹം, ഭക്തി, വിധേയത്വം – ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം?

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന വിനിമയ പ്രക്രിയയാണ് പ്രേമമെന്ന സ്നേഹം. അത് ഒരുപരിധി കടന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍, പ്രണയ ബദ്ധനായാല്‍ പോലും, നിങ്ങള്‍ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വിധേയമാവുകയാണ്, അതാണ് ഭക്തി. അപ്പോള്‍ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍