വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായം

01 - A beautiful world… through the youth

സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം….. യുവജനങ്ങളില്‍ കൂടി

ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ നമ്മളേക്കാള്‍ വലിയ ആദര്‍ശവാദികളാണ്‌. ഉണര്‍വും, ഉന്മേഷവും, ഉത്സാഹവും ഉള്ളവരാണ്. സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്‌ക്കരിക്കാനുള്ള വീറും വാശിയുമുള്ളവരാണ്‌. ലോകത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യത യുവതലമുറയെ ഏല്‍പ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍