വികാരവിചാരം

akatharilute 11th

സമചിത്തത എങ്ങിനെ പാലിക്കാന്‍ കഴിയും?

അന്വേഷി : സദ്‌ഗുരു, ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍, ഞാന്‍ എന്താണ്‌ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്‍ എനിക്ക്‌ തന്നെ അറിയാന്‍ കഴിയുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും കുടുതല്‍ സമചിത്തത പാലിക്കേണ്ട സമയത്ത്. ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും കലങ്ങിമറിയുന്നു, പ്രവൃത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍