വാസ്തു

dhyanalinga 8

ധ്യാനലിംഗം എന്ന സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം

നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമുള്ള ഇഷ്‌ടികയില്‍ പകുതിയോളം ആശ്രമത്തില്‍ത്തന്നെ ചൂളയുണ്ടാക്കി എടുക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കി കേരളത്തില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍