വായന

collage

അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക ദിനം – സദ്ഗുരുവിന്‍റെ പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം

ഏപ്രില്‍ 23 ലോക പുസ്തക ദിനത്തില്‍ സദ്ഗുരുവിന്‍റെ മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. 1.അകകാഴ്ച ആത്മീയസാധനയുടെയും സാധ്യതയുടെയും ഒരു പ്രകാശസാമ്രാജ്യമാണ് ഈ പുസ്തകം വായനക്കാരനുമുന്നിൽ തുറക്കുന്നത്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍