വാനപ്രസ്ഥം

time of death

മരണശയ്യ… സാന്ത്വനത്തിനാരും വേണ്ട!

മരണസമയം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ബന്ധുമിത്രാദികളും അടുത്തു വേണ്ട എന്നു ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ സംസ്കാരത്തില്‍ പറയുന്നു. ഷഷ്ട്യാബ്ദപൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ ഒന്നിച്ച്, അല്ലെങ്കില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന നിലയ്ക്ക് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍