ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

youth-leadership

ജീവിത വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങള്‍

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏതു സംഗതിയാണ് അങ്ങേയ്ക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ എന്താണ് അങ്ങയെ നിരാശപെടുത്തുന്നത്? നമ്മൾ യുവത്വത്തിന്റെ നാടാണ്. അത് വലിയ ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
brahmachari

എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരികളാകണമോ?

ചോദ്യം: സദ്ഗുരോ, “ഞാന്‍” എന്ന ഭാവവും അതിനെ എടുത്തു കാട്ടുന്ന ധാരണകളും തീര്‍ത്തും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എല്ലാവരും ബ്രഹ്മചാരികളാകണമെന്നാണൊ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിവാഹിതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതെന്‍റെ ഭാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍