രോഗശാന്തി

mysticism-2

മിസ്റ്റിസിസം ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കോ നാശത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം

ഭൗതികോര്‍ജത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗൂഢക്രിയ കൊണ്ടര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കോ നാശത്തിനോ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാം ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
mysticsm-3

ഗൂഢക്രിയ – ഉയര്‍ച്ചക്കോ നാശത്തിനോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം

ഭൗതികോര്‍ജത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഗൂഢക്രിയ കൊണ്ടര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ച്ചയ്ക്കോ നാശത്തിനോ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം ഗൂഢക്രിയകള്‍ അന്യന്‍റെ നാശത്തിനായി ചെയ്യുന്നവരുടെ മരണം ഭയാനകമായിര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍