രോഗങ്ങള്‍

health and life

ആരോഗ്യവും ദീര്‍ഘായുസ്സും

ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്‌, പതിവായി മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, മുറ തെറ്റാതെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തുന്നതുകൊണ്ടോ അല്ല, പ്രകൃതിയുടെ ഇഛ നിങ്ങള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നായതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍