രാഷ്ട്രിയം

nyunapaksham

ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പ്‌ അപകടത്തിലാണൊ?

ഇവിടെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ ഭയാനകമാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്‍റെ പ്രവണതയായി കാണരുത്. ഒരു സ്ത്രീ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ പ്രശ്നം സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദത്തിന്‍റേതാണ്. അതിനെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്‍റെ തലയില്‍ വെച്ചുക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍