രാമാനുജം

Devi upasakar

ദേവി ഉപാസകര്‍

ചില ദേവീ ഉപാസകര്‍ - സാധനയില്‍ മുഴുകിയിരിക്കേ അവര്‍ക്ക് അത്ഭുതാവഹമായ ഉള്‍കാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുന്നതോടെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം അവര്‍ മറന്നുപോകുന്നു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍