രസലിംഗം

ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസവും ഏഴു നന്മകളേകുന്ന ധ്യാനലിംഗം

ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസവും ഏഴു നന്മകളേകുന്ന ധ്യാനലിംഗം

ധ്യാനലിംഗത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മിക്കുവാന്‍ സിമന്റോ, ഇരുമ്പോ, കോണ്‍ക്രീറ്റോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അത്ഭുതവഹമായ ഒരു സത്യമാണ്‌.    ഒരിക്കല്‍ ധ്യാനലിംഗ സന്നിധിയിലേക്ക്‌ വന്ന ഒരാള്‍ സദ്‌ഗുരുവിനോട്‌, “ഒര ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍