യൗവ്വനം

youth

യൗവ്വനം എന്ന അത്ഭുതം

യൗവ്വനം എന്നത് പ്രകൃതി നല്‍കിയ അത്ഭുതകരമായ സന്ദര്‍ഭമാണ്. ചിലര്‍ അതു നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നല്ല മനുഷ്യരായി മാറുന്നു, ചിലരോ അതു പ്രയോജനപ്രദമല്ലാത്തതാക്കി മാറ്റുന്നു, മറ്റു ചിലര്‍ ഇനി മാറ്റാന്‍ പറ്റാത്ത അളവില്‍ ദൃഢരൂപമാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍