യോഗിശ്വരന്‍

yogeshwar3

യൊഗീശ്വര പ്രതിഷ്ഠകര്‍മ്മം – സദ്ഗുരുവിന്റെ സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് – 3

യോഗേശ്വര ലിംഗത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരു കൂടുതൽ ഉൾകാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു : “ഇന്നലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായി അങ്ങ് ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഉപയോഗിച്ചു. പുരുഷനെയും സ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yogeshwar2

യൊഗീശ്വര പ്രതിഷ്ഠകര്‍മ്മം – സദ്ഗുരുവിന്റെ സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് – 2

ആദിയോഗിക്കു ശേഷം ഇത്രയും യുഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ ഏഴു ചക്രങ്ങളും അവയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളോടും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന വളരെ കുറച്ച് യോഗികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എല്ലാ ചക്രങ്ങളെയും അവയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ... ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
yogishwar1

യൊഗീശ്വര പ്രതിഷ്ഠകര്‍മ്മം – സദ്ഗുരുവിന്റെ സംഭാഷണത്തില്‍ നിന്ന് – 1

യോഗേശ്വര ലിംഗത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ അത്ഭുതാവഹമായ രീതിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സദ്ഗുരു ലിംഗത്തിന്‍റെ അനന്യമായ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. രൂപ രഹിതമായ ജീവന്‍റെ ഒരു ഭാവം ഒരു പ്രത്യേക രൂപം കൈകൊള്ളുമ്പോൾ, ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍