യോഗാക്ലാസ്

marriage

ജഗ്ഗി ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കുന്നു

ചാമുണ്ടി മലയിലെ അനുഭവത്തിനു ശേഷം ജഗ്ഗിയുടെ മുജ്ജന്മവാതിലുകള്‍ തുറന്നു കിട്ടി. ബില്‍വാ, ശിവയോഗി, ശ്രീബ്രഹ്മ എന്നിവരുടെ വഴിയിലൂടെയാണു താനെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍