മെച്ചപ്പെടുത്തുക

the-past

ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനാകണം

ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നിങ്ങള്‍ക്കൊരാളെ സ്‌പര്‍ശിക്കാനാവും, മാനസികമായും, വൈകാരികമായും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആശയവിനിമയം നടത്താനുമാകും. ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയമുണ്ട്. ഊര്‍ജത്തില്‍കൂടിയുള്ള സംസര്‍ഗം, അതാണ് ശ്രേഷ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍