മുണ്ഡനം

thala mundhanaam

തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയത

സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍, തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുന്നതെന്തിനാണ്‌? അതു പോലെ തന്നെ ചിലര്‍ മുടി വളര്‍ത്തുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയത എന്താണ്? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍