മാനസികരോഗം

depression-2

മാനസികരോഗം എന്താണെന്നറിയുക – രണ്ടാം ഭാഗം

കെട്ടുറപ്പില്ലാത്ത സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങള്‍ നമ്മുടെ നഗരങ്ങളില്‍ ഇതൊരു പതിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കാര്യങ്ങളില്‍ പാശ്ചാത്യ നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഇതിലേറെ പരിതാപകരമാണ്. നിങ്ങള്‍ അമേരിക്കയിലെ ഒരു നഗരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
depression

മാനസികരോഗം എന്താണെന്നറിയുക – ഒന്നാം ഭാഗം

ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു സത്സംഗത്തില്‍ വെച്ച് സദ്ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം മാനസികരോഗം ബാധിക്കുക എന്നതാണെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്‍ പെട്ടെന്നൊരു മാനസികരോഗിയായി മാറുന്നത്? അതിന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍