മഹാപ്രതിഭാസം

i-think

“ഞാന്‍ ജീവനൊടെയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.”

നമ്മുടെ ചിന്താശക്തി വളരെയധികം പ്രബലമായിരിക്കുന്നു, ഒരു നിമിഷംപോലും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ വയ്യ എന്ന സ്ഥിതി. ചിന്തകള്‍ വളര്‍ന്നു നമ്മുടെ നിലനില്‍പുതന്നെ ചിന്തയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ്‌ എന്നായിരിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തകളെന്ന മാറാപ്പ് മ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍