മനുഷ്യന്‍

Indian culture

ഭാരതീയ സംസ്കാരം : മനുഷ്യന്റെ പരമമായ മുക്തിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സദ്‌ഗുരു നമ്മുടെ പല ആചാരങ്ങളുടേയും ശരിയായ അര്‍ത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, ആദ്ധ്യാത്മികമായ പാതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാരതം എക്കാലത്തും ഒരു സവിശേഷ ഭൂമിയായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
Guru 2

ഇന്നു ഗുരുപൂര്‍ണിമ ….. ആദ്ധ്യാത്മപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം

ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ സദ്‌ഗുരു നമ്മുടെ പല ആചാരങ്ങളുടേയും ശരിയായ അര്‍ത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തികൊണ്ട്, ആദ്ധ്യാത്മികമായ പാതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഭാരതം എക്കാലത്തും ഒരു സവിശേഷ ഭൂമിയായിരുന്നുവെന്ന വസ്തുത ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍