മനുഷ്യന്റെ കഥ

mahabharatha-katha

മഹാഭാരതം – അതോരോ മനുഷ്യന്‍റേയും കഥയാണ്

ജീവിതത്തെപറ്റി മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ, അതിന്‍റെ പ്രതീകമാണ് മഹാഭാരതം എന്ന കഥ. മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങള്‍, യാതനകള്‍, ഉയര്‍ച്ചകള്‍, പതനങ്ങള്‍ എല്ലാം അതിലുണ്ട്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍