മനുശ്യശരീരം

kashi

അനശ്വരമായ കാശി

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ യോഗികള്‍ക്ക് ഒരുള്‍പ്രേരണ - തങ്ങള്‍ക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം. അവര്‍ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ആകാരത്തില്‍, ഒരു നഗരത്തിന്‍റെ ആകാരത്തില്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍