മദ്യം

15 - To be intoxicated, you don’t need alcohol

ഉന്മത്തനാകാന്‍ മദ്യം വേണ്ട, അനന്തരഫലവും ഇല്ല

“ഓണം, ക്രിസ്തുമസ്സ്, നവവത്സരാരംഭം എന്നീ ശുഭദിനങ്ങളില്‍ ജനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത്, കുടിച്ച് ലക്കുകെട്ട് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു. ആഹ്ലാദം ആഘോഷിക്കാനും കുടിക്കണം, ദുഃഖം ആചരിക്കാനും കുടിക്കണം, ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തില ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍