മത്സ്യേന്ദ്രനാഥ്

gorakhnath

ഭാവി പ്രവചനം

അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരോ, അങ്ങ് ഒരു വടി പ്രയോഗിച്ചപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ കൊടുമുടിയുടെ ഉച്ചിയിലെത്തിയ ആ അവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ തിരിച്ചുവരുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടു. അതെന്തായിരുന്നു? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍