ഭൂമി

earth

മനുഷ്യശരീരവും ഭൂമിയുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം

ഈ ഗ്രഹത്തിന് എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവോ അതുതന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കും സംഭവിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഭൗതികശരീരത്തില്‍ ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം. നിങ്ങ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
bhoomi

ഭൂമിമാതാവുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താം

ഭൂമിയുടെ തലച്ചോര്‍ മനുഷ്യന്‍റെ തലച്ചോറിനേക്കാള്‍ കോടാനുകോടി മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ളതാണ്. പരമാണുവിന്‍റെ തലത്തിലും, അതിന്‍റെ ഘടകതലത്തിലും നടക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അത്രക്കും അതിശയകരമാണ്, അവര്‍ണ്ണീയമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ അതിമ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍