ഭൂമിദേവി

bad day

“ഇന്നൊരു നന്നല്ലാത്ത ദിവസമാകുമോ?”

ഈ ഭൂമിയാകുന്ന ഗ്രഹത്തിനും അതിനെ പരിപാലിച്ചു നിലനിര്‍ത്തുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനും അതിന്റേതായ ചിന്തയും ചിത്തവും ഉണ്ട്. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളെകുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അതിബ്രഹത്തായ ആ ചിന്താസരണിയെ കുറിച്ച് അറി ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍