ഭൂതശുദ്ധി

shiva

ശവമായിത്തന്നെ കഴിയണോ അതോ ശിവമാകണോ?

ഈ ശരീരം വെറുമൊരു ശവമാണോ, അതോ ഇതിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ ബോധപൂര്‍വം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പരമമായ ആ പദത്തിലേക്ക്… ശിവനിലേക്ക് ഉയരാനാകുമോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍