ഭിക്ഷാടനം

begging

ഭിക്ഷാടനം – വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഉപാധി

പണ്ടൊരിക്കൽ പരമ ദരിദ്രനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവന് ഒരേയൊരു കീറിയ വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാൾ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പലരും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടി അയാളെ സമീപിക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
8-3-2016

ആത്മീയമായ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കാന്‍ ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

അമ്പേഷി: സദ്‌ഗുരോ, എനിക്കത്‌ സംഭവിക്കാന്‍, അതായത് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കാന്‍ ഞാന്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍