ഭാവി

fear

ഭയം എന്തുകൊണ്ട്? അതില്‍നിന്നും എങ്ങനെ മോചനം നേടാം?

ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, അത് വെറും സാങ്കല്പികമാണ്. യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തിലാണ് നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് നില്‍ക്കുന്നതെങ്കില്‍, ഭയം നിങ്ങളെ തീണ്ടുകയില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
a plan for the entire life

ജീവിതത്തിനാകമാനമായി ഒരു പദ്ധതിയോ !!

ചോദ്യം : ഞാന്‍ എന്റെ ജിവിതത്തിന് ഒരു പദ്ധതി (Plan) തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍  ആ ശ്രമത്തില്‍ത്തന്നെ ഞാന്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാന്‍ വിചാരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല. ഞാനെങ്ങനെ മുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍