ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം

indian-tradition

ഈ പാരമ്പര്യത്തെ നമുക്കു കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം

വഴി ഏതായാലും ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രമാണ്, പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം! ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍, ഓരോന്നും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലക്ഷ്യം മുന്‍ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍