ഭാഗ്യം

07 - How to fulfill the emptiness in Old Age

ജീവിതാന്ത്യത്തിലെ ശൂന്യത…. അതര്‍ത്ഥവത്തായിത്തീര്‍ക്കാം

ജീവിച്ചിരുന്നകാലം മുഴുവന്‍ എത്രത്തോളം സമ്പാദിച്ചുകൂട്ടാമെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ. മനസ്സ്‌ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കാതിരുന്നകാലം. അതവസാനിക്കാറാകുന്നതോടെ ജീവിതം ശൂന്യമായി, അര്‍ത്ഥമില്ലാ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍