ഭാഗം. ഇഷാംഗ

sadhguru

“ഈഷ” എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ത്ഥം… ഈഷാംഗ എന്നാല്‍ എന്താണ്?

സൃഷ്ടിക്കാധാരമായിരിക്കുന്ന അരൂപമായ അവസ്ഥയാണ് ഈഷ, അനന്തവും അരൂപവുമായ ആ ശക്തിവിശേഷം. അംഗ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കാധാരമായിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകുക എന്നാണ്. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍