ഭര്‍ത്തൃപൂജ

sthriyum purushanum

സ്‌ത്രീയും പുരുഷനും സമാനരായിരുന്നു

സ്‌ത്രീകളെ രണ്ടാം കിടക്കാരായി കരുതുന്ന പുരുഷ സമൂഹത്തില്‍ ആത്മീയം വളരാന്‍ സാധിക്കില്ല. സ്‌ത്രീ സമത്വം നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ആനന്ദം നിലനില്‍ക്കില്ല. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍