ഭരണം

karma

കര്‍മ്മങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ടത്?

ഇവിടെ നാം ഏതായാലും കര്‍മം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഹിറ്റ്‌ലറിന്‍റെ മാര്‍ഗം വേണോ അതോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മാര്‍ഗം വേണോ എന്ന്‍ നിശ്ചയിച്ചാല്‍ മതി. ഇപ്പോള്‍ ഉത്തമമായി തോന്നുന്നത്‌ ചെയ്യാം. ഏതായാലും പ്രവൃത്തിചെയ്യ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍