ബ്രഹ്മരന്ധ്രം

brahmarandhra

ബ്രഹ്മരന്ധ്രം : ജീവന്‍റെ സഞ്ചാരപഥം

ഇവിടെ സദ്ഗുരു പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ജീവന്‍ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും, നിഷ്ക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി. യോഗികള്‍ ജീവിതത്തിനും അതിനുമപ്പുറത്തുമുള്ളതിനുമിടയില്‍ കഴിയുന്നവരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍