ബോധോദയം

enlightenment-cover

ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സദ്ഗുരുവിന്‍റെ 5 ദര്‍ശനങ്ങള്‍

ബോധോദയമല്ല, സ്വന്തം പരിമിതികള്‍ക്കതീതമായി പെട്ടെന്നു വളരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസവും ഈ സമയവും സ്വീകാര്യത, കൃപ, ആത്മജ്ഞാനം, പിന്നെ അന്തിമമായ മുക്തി ഇവയുടേതാണ്. നിങ്ങള്‍ ഏറ്റവും ഉന്നതമായതിനെ കാംക്ഷിക്കട്ടെ എന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍