ബോധപൂര്‍വം

awareness

ജീവിതത്തിലെന്തും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബോധപൂര്‍വ്വമായിരിക്കണം

അന്വേഷി: ഞാന്‍ ചിന്തിക്കുന്നതും, പ്രവൃത്തിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ തക്കവണ്ണമുള്ള ഉണര്‍വിലേക്ക്‌ എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാന്‍ അറിയാതെ തന്നെ എന്‍റെ കര്‍മങ്ങള്‍ കൂടുകയല്ലേ? എങ്ങിനെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍