ബീഫ് നിരോധം

beef ban

ഗോമാംസം കഴിക്കുന്നത്‌ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം

ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണന്‍ : ബീഫ് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിവാദങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. താന്‍ എന്തു കഴിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശത്തെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് താങ്കള്‍ക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍