ബാഹ്യസഹായം

plants-that-are-additives

മണ്ഡലക്രിയ… എന്നെ കീഴ്മേല്‍ മറിക്കുന്നു

ഇത്തരം ക്രിയകള്‍ നിങ്ങളുടെ പീനിയല്‍ ഗ്രന്ഥിയേ ഉണര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍, അത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവതലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറ്റ് അനുഭവതലങ്ങള്‍ കാട്ടിത്തരുന്നു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍