ഫലം

spiritual-practices

സാധനകള്‍ വഴി മുട്ടുമ്പോള്‍

ആഗ്രഹവും ഭയവും, രണ്ടും എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടാകും. ആശിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചാല്‍ തന്നെയും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നേട്ടമുണ്ടായില്ല എന്ന സങ്കടവും കൂടെയുണ്ടാകും ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
man-of-success

വിജയം വാതിലില്‍ മുട്ടുന്ന സമയം

വിജയം വാതിലില്‍ മുട്ടുന്ന സമയം കളികളില്‍ പോലും വിജയം ലക്ഷ്യമാക്കി അസ്വസ്ഥരായി കളിക്കുന്ന ടീമാണ് തോല്ക്കുന്നത്. ആസ്വദിച്ചു കളിക്കുന്നവര്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മനസ്സു ശാന്ത ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍