പ്രാരാബ്ധകര്‍മം

cremation

പ്രേതാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം – ഏഴാം ഭാഗം

അന്വേഷി: ഈ പ്രേതാത്മാക്കള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിച്ച് അയാളുടെ മേല്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാവുമോ? നമ്മുടെ ഊര്‍ജം അവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവുമോ? സദ്ഗുരു: തീര്‍ച്ചയായും, വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ അവയ്ക്ക് നിങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്ക ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍