പ്രാരബ്ദകര്‍മ്മം

illness

രോഗം – അതു നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ കര്‍മ്മത്തിനു പങ്കുണ്ടോ?

പ്രാരബ്ധം എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്. അത് ഈ ജന്മത്തില്‍ അനുഭവിച്ചു തീര്‍ക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രാരബ്ധകര്‍മ്മം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ബുദ്ധിയിലും മനസ്സിലും എല്ലാം കുറിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ അതേറ്റവും ആഴത്തില്‍ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍