പ്രാധാന്യം

a plan for the entire life

ജീവിതത്തിനാകമാനമായി ഒരു പദ്ധതിയോ !!

ചോദ്യം : ഞാന്‍ എന്റെ ജിവിതത്തിന് ഒരു പദ്ധതി (Plan) തയ്യാറാക്കുവാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍  ആ ശ്രമത്തില്‍ത്തന്നെ ഞാന്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാന്‍ വിചാരിയ്ക്കുന്നതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല. ഞാനെങ്ങനെ മുന് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
IYD

അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗാദിനം – പൊതുവേയുള്ള സംശയങ്ങള്‍ക്കുത്തരം

ജൂണ്‍ 21 അന്താരാഷ്‌ട്ര യോഗാദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടാന്‍ നിശ്ചയിച്ചതിനു കാരണമെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊരു യോഗാദിനത്തിന്‍റെ ആവശ്യമെന്താണ്‌? ഈ വക പൊതുവായുള്ള സംശയങ്ങള്‍ക്കുത്തരം. ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍