പ്രസ്താവന

peace

മനഃസമാധാനമുള്ള മനുഷ്യരെ വാര്‍ത്തെടുക്കണം

ഈ ഭൂമിയില്‍ ഒരു കാലത്തും മനുഷ്യര്‍ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി, മതവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും രാജ്യാതിര്‍ത്തികള്‍ക്കും വേണ്ടി അവര്‍ എക്കാലവും പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍