പ്രവൃത്തി

be-selfish

സ്വാര്‍ത്ഥത ആവശ്യമാണ്

എന്തു കാര്യമായാലും അതില്‍ ലാഭം ഉണ്ടോ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള ധനമെല്ലാം കവര്‍ന്നു പോക്കറ്റിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് പലരും അലഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
consequences of the action

ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിന്‍റെതായ ഭവിഷ്യത്തുണ്ട്

അന്വേഷി: സദ്‌ഗുരോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുന്നതും, ആഗ്രഹപൂര്‍ത്തീകരണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍
karma eradictae

കര്‍മത്തിന്‍റെ ശേഖരം ഇല്ലാതാക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്‌ ആദ്ധ്യാത്മികചര്യകള്‍

അന്വേഷി: ഈ ജന്മത്തില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്‌ധങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണോ? ചെയ്‌തു തീര്‍ക്കാനായി നമുക്ക്‌ മറ്റു കര്‍മങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവില്ലേ? ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍