പ്രവാചകന്‍

saint

സന്യാസി, പുണ്യപുരുഷന്‍, യോഗി – എന്താണ് വ്യത്യാസം ?

സന്യാസി ആത്മാന്വേഷണ തല്‍പരനായിരിക്കും, ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സദാ സന്നദ്ധനായിരിക്കും. ആന്തരികമായി ഏറെക്കുറെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പുണ്യാത്മാവ്. ഒരു യോഗി പ്രപഞ്ചവും താനും ഒന്നാണ് എ ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍